İzmir Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Açıklama Yaptı.

Açıklama Şöyle:

Kuruluş başvurusu

Yönetmelik MADDE 5- 

(1) Spor kulüpleri, spor faaliyetlerine katılmak amacıyla gerçek veya tüzel en az yedi kişi tarafından kurulur.

(2) Spor kulübü kurucuları tarafından imzalanmış EK-1’de yer alan kuruluş bildirimi ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte spor kulübünün kurulacağı yerin il müdürlüğüne başvuruda bulunulur:

a) Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış spor kulübü tüzüğü. 

b) Spor kulübü kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde, bu tüzel kişilerin unvanı

ve merkezini gösterir belge ile tüzel kişiliklerin yönetim organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın örneği.

c) Kurucular arasında yabancı uyrukluların bulunması halinde bunların Türkiye’de ikamet izni sahibi olduklarını gösterir belgeler.

ç) Spor kulübünün kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları bünyesinde kurulması durumunda ilgili kurum veya kuruluştan alınan izin yazısı.

d) Kurucu üye bilgileri. 
Kanun Geçici Madde-1 5.Fıkra:  Spor kulüpleri ve üst kuruluşları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde tüzükleri ile idari ve mali yapılarını bu Kanun hükümlerine uygun hâle getirir. Bu süre içinde uygunluğunu sağlayamayanlara altı aya kadar ek süre verilebilir. Buna rağmen uygunluğunu sağlayamayanların Bakanlık nezdindeki tescilleri iptal edilir.

Spor kulüplerinin isimleri ve spor anonim şirketlerinin unvanları

Yönetmelik MADDE 20- 

(1) Spor kulüpleri; kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine ve kişilik haklarına aykırı olmamak ve amaçlarına uygun olmak kaydıyla istedikleri isimleri alabilir. Kamu kurumlarının bünyesinde yer alan spor kulüpleri bulundukları yer ile kurumun ismini alabilirler.

(2) Spor kulübünün ismi, başka spor kulüpleri tarafından alınamaz ve kullanılamaz. Spor kulüplerinin isimleri, diğer spor kulüpleri ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer şekilde belirlenemez.

(3) Spor kulüpleri isimlerini Bakanlık izni ile değiştirebilir. Bakanlık tarafından spor kulüplerinin isim değişikliği taleplerine ilişkin olarak ilgili spor federasyonundan görüş alınır. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tescil edildikleri veya isim ve unvan değişikliği yaptırdıkları tarihten itibaren bir yıllık süre geçmeden yeniden isim ve unvan değişikliği yapamazlar.

(4) Herhangi bir sebeple sona eren, feshedilen veya Bakanlık nezdindeki tescili iptal edilen spor kulüplerinin isimleri Bakanlık izniyle diğer spor kulüpleri tarafından kullanılabilir.

(5) Spor kulüplerinin Bakanlık nezdindeki tescilli isimlerinde herhangi bir değişiklik yapılmaması kaydıyla bunların üçüncü kişilerle imzalayacağı sponsorluk veya reklam sözleşmeleri çerçevesinde lig ve benzeri müsabakalara katılım isimlerinin değiştirilmesinde ilgili spor federasyonunun mevzuatı uygulanır. Spor federasyonu tarafından izin verilmesi halinde sponsorluk veya reklam sözleşmesinde belirtilen sponsorluk veya reklam ismi, başvuran spor kulübünün müsabakalara katılım ismine eklenir. Bu kapsamda spor kulüpleri her bir spor dalı için farklı bir lig ve benzeri müsabakalara katılım ismi kullanabilir. Gerçek veya tüzel kişiler aynı spor dalında ve aynı ligde yer alan birden fazla spor kulübü veya spor anonim şirketi ile sponsorluk veya reklam sözleşmesi imzalayamaz.

(6) Bu madde hükümleri, 6102 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve niteliğine uygun düştüğü ölçüde spor anonim şirketlerinin unvanlarına ilişkin olarak kıyasen uygulanır.

Tüzük değişiklikleri

Yönetmelik MADDE 22-

 (1) Tüzük değişikliği yapan spor kulüpleri, aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak il müdürlüğüne müracaat ederler:

a) Değişikliğe ilişkin genel kurul kararı.

b) Spor kulübü tüzüğünün değiştirilmiş şekli.

(2) Başvurular il müdürlüğü tarafından incelenir ve 6 ncı maddede belirtilen işlemler ve süreler kıyasen uygulanır.
Kanun Geçici Madde-1 3. Fıkra: Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 5253 sayılı Kanuna istinaden kurulmuş ve Bakanlık veya Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tescil edilmiş olan gençlik ve spor kulüpleri; faaliyet göstermek istedikleri alana göre, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde spor kulübü veya gençlik derneği olarak tercihlerini yaparak Bakanlığa bildirimde bulunurlar.Münhasıran gençlik faaliyetlerinde bulunacak gençlik dernekleri, 5253 sayılı Kanuna tabi olarak faaliyetlerini sürdürür.

Genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulunun oluşumu, toplanması, görev ve yetkileri, tutulacak defterler ile kararları

Yönetmelik MADDE 14- 

(1) Genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulunun oluşumu, toplanması, görev ve yetkileri, tutulacak defterler ile kararları hakkında 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ve 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Spor kulüplerinin sona ermesi, faaliyetinin yasaklanması ve tescilinin iptali

Yönetmelik MADDE 26- 

(1) Spor kulüpleri aşağıdaki hâllerde kendiliğinden sona erer: 

a) İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması.

b) Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hâle gelmesi.

c) Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hâllerden en az birinin gerçekleşmesi hâlinde Bakanlık veya spor kulübünün herhangi bir üyesi spor kulübünün sona erdiğinin tespitini mahkemeden isteyebilir.

(3) Genel kurul, her zaman spor kulübünün feshine karar verebilir.

(4) Bakanlık;

a) Tescile ilişkin şartları kaybeden,

b) Organlarını kanuna aykırı olarak oluşturan ve Bakanlık tarafından yapılan yazılı ihtara rağmen bu aykırılıkları ihtar tarihinden itibaren üç ay içinde gidermeyen,

c) Taahhüt ettiği hiçbir spor faaliyetine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan, spor kulüplerinin spor faaliyetlerine katılmasını yasaklayabilir. Ayrıca yukarıda sayılan hâllerde, Bakanlık veya spor kulübünün herhangi bir üyesinin istemi üzerine mahkeme; spor kulübünün feshine karar verir ve dava sırasında faaliyetten alıkoyma dâhil gerekli bütün önlemleri alır.

(5) Spor kulübünün kendiliğinden sona ermesi, genel kurul veya mahkeme tarafından spor kulübünün feshine karar verilmesi hâllerinde, spor kulübünün Bakanlık nezdindeki tescili iptal edilir.

(6) Taahhüt ettiği spor dalı faaliyetlerine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan spor kulüplerinin bu spor dallarına ilişkin tescilleri ilgili spor federasyonu tarafından Bakanlık bilişim sistemi üzerinden iptal edilir.

Kuruluş bildirimi ve tüzüğün incelenmesi  

Yönetmelik MADDE 6- 

(1) Kuruluş bildirimi ve belgelerin doğruluğu ile tüzük il müdürlüğü tarafından altmış güniçinde dosya üzerinden incelenir. Kuruluş bildirimi, tüzük ve kurucuların hukukî durumlarında mevzuata aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde bunların giderilmesi veya tamamlanması yazılı şekilde derhâl kuruculardan istenir. Bu istemin tebliğinden başlayarak en geç altmış gün içinde belirtilen mevzuata aykırılık giderilmez veya noksanlık tamamlanmazsa başvuru il müdürlüğü tarafından reddedilir.

(2) Kuruluş bildirimi, tüzük ve diğer belgelerde mevzuata aykırılık veya noksanlık bulunmaz ya da bu aykırılık veya noksanlık süresinde giderilmiş bulunursa spor kulübü il müdürlüğü tarafından spor kulüpleri siciline tescil edilir ve bu tescille tüzel kişilik kazanır.

Yönetmelik MADDE 7- 

(1) Her spor kulübünün bir tüzüğü bulunur. Tüzükte aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur:

a) Spor kulübünün adı, merkezi ve kurucu üye listesi.

b) Spor kulübünün renk, amblem ve benzeri diğer ayırıcı işaretleri.

c) Spor kulübünün amacı ve faaliyet alanları.

ç) Spor kulübüne üye olma, üyelik başvurusunun reddi sebepleri ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri ile üyelerin hak ve yükümlülükleri.

d) Spor kulübünün organları ve geçici yönetim kurulu üye listesi.

e) Genel kurulun oluşumu, toplanma şekli, usulü ve zamanı.

f) Genel kurulun görev ve yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri.

g) Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı ile istenmesi halinde kurul üyelerinde aranacak diğer nitelikler.

ğ) Diğer kurulların oluşturulması halinde bu kurulların görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı ile istenmesi halinde kurul üyelerinde aranacak diğer nitelikler.

h) Spor kulübünün gelir kaynakları.

ı) Bütçenin hazırlanması, uygulanması ve yürürlüğe konulması usulü.

i) Spor kulübünün borçlanma usulleri.

j) Spor kulübünün iç denetim şekilleri.

k) Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği.

l) Spor kulübünün feshi prosedürü ve spor kulübünün feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli.

Spor kulüplerinin spor dalı tescili

Yönetmelik MADDE 8-

 (1) Spor kulüpleri istedikleri spor dalında faaliyet gösterebilirler. Spor kulüplerinin bir spor dalında faaliyetlere katılabilmesi, bu spor dalının bağlı olduğu spor federasyonu tarafından tescil edilmesine bağlıdır.

(2) Spor dalı tescilleri kapsamında;

a) Taahhüt edilen spor dallarına ilişkin yönetim kurulu kararının,

b) Taahhüt edilen spor dallarında görevlendirilecek antrenörler için en az ikinci kademe, ihtisas kulüpleri için en az üçüncü kademe antrenörlük belgesinin,

c) Spor kulübü ile antrenör arasında imzalanan antrenörlük sözleşmesinin,

ç) Spor kulübü tarafından taahhüt edilen spor dalı faaliyetlerinin yürütüleceği tesislerin bilgilerinin,

d) Spor dalının özelliğine göre ilgili spor federasyonu talimatlarında belirlenen diğer belgelerin,

spor federasyonuna verilmesi zorunludur.

(3) Tesiste yürütülmesi zorunlu olmayan spor dallarının tescilinde ikinci fıkranın (ç) bendi aranmaz.

(4) Tescil başvurusunda bulunulan spor dalında aynı il içerisinde yeterli sayıda ikinci kademe antrenör bulunmaması halinde birinci kademe antrenörlük belgesi de kabul edilir.

(5) Antrenörlük kapsamı dışında kalan spor dalları ile müsabakası yapılmayan her türlü rekreatif amaçlı fiziksel ve zihinsel egzersizleri içeren spor dallarında, bu spor dallarının bağlı bulunduğu spor federasyonlarının talimatları uyarınca verilecek belgenin spor dalı tescili başvurularında sunulması zorunludur.

(6) Bir antrenör aynı anda, aynı spor dalında ve aynı veya farklı kategorilerde en fazla beş spor kulübü veya spor anonim şirketi ile antrenörlük sözleşmesi imzalayabilir. Spor dalının ve liglerin özelliğine göre ilgili spor federasyonlarının talimatlarında bu fıkrada belirtilen sayının altında belirleme yapılabilir.

(7) Bakanlık mevzuatından farklı antrenörlük kademe sistemleri bulunan ve kuruluş kanunu olan spor federasyonlarındaki kademelerin hangi kademeye denk sayılacağı ilgili spor federasyonundan görüş alınmak suretiyle Bakanlık tarafından belirlenir.

(8) Spor kulübü ile antrenör arasında yapılan sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde bu durum sona erme tarihinden itibaren bir ay içerisinde spor kulübü tarafından ilgili spor federasyonuna bildirilir.

(9) Spor dalı tescilleri, Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre spor federasyonları tarafından Bakanlık bilişim sistemi üzerinden yapılır.

(10) Spor kulüplerinin spor dalı tescil ücreti, spor dalı tescilinin yapılması, başvuru şekli ve gerekli belgelere ilişkin diğer usul ve esaslar, ilgili spor federasyonunun talimatları ile düzenlenir.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin gelir ve giderleri

Kanun MADDE 19- 

(1) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, tüzüklerinde veya esas sözleşmelerinde belirtilen amaçlarını ve bu Kanunda yer alan görevlerini gerçekleştirmek için aşağıdaki gelir kaynaklarından yararlanır:

a) Üye aidatları

b) Sponsorluk gelirleri

c) Sporcu transferlerinden alınan ücretler

ç) Sporcu yetiştirme tazminatları

d) Sporcu eğitimi, kurs ve benzeri ücretler

e) Faaliyetlere katılım bedelleri

f) Müsabaka hâsılatları

g) Yayın gelirleri

ğ) Sahibi veya ortağı olduğu şirketler ile işletmelerden elde edilen gelirler

h) Toplantı ve benzeri faaliyetlere ilişkin gelirler

ı) Reklam gelirleri

i) Kira gelirleri

j) Spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarından elde edilen isim hakkı gelirleri

k) Bağış ve yardımlar

1) Spor dışı faaliyetlere ait gelirler

m) Finansman gelirleri

n) Öz sermaye katkıları

o) Diğer benzeri gelirler

(2) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, tüzüklerinde veya esas sözleşmelerinde belirtilen amaçlarını ve bu Kanunda yer alan görevlerini gerçekleştirmek için aşağıdaki giderlerde bulunabilir:

a)Satış ve malzeme giderleri

b) Mağaza giderleri

c) Sporculara ve diğer personele yapılan ödemeler

ç) Sporcu transferi giderleri

d) Faaliyetlere katılım ve müsabaka giderleri

e) Kiralama ve finansal kiralama giderleri

f) İdari giderler

g) Varlıkların kullanım haklarından kaynaklanan amortisman giderleri

ğ) Spor dışı faaliyetlere ait giderler

h) Finansman giderleri ve kâr payı dağıtımları

ı) Gençlik geliştirme faaliyetlerine yapılan giderler ve altyapı giderleri

i) Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında yapılan giderler

j) Diğer benzeri giderler

Kerim Küçük.